Cũng như các loại hình đầu tư khác, nhà đầu tư bất động sản cần phải có tầm nhìn và những chiến lược khôn ngoan để thu được lợi nhuận. Các vấn đề cốt lõi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận cần phải quan tâm như sau: